Published Date : 2019-12-20 (Modified Date : 2021-06-14)

कर्मचारी दरबन्दी तेरिज

सि.नं.

पद

श्रेणी/सेवा/समुह

स्वीकृत दरबन्दी

1

प्रमुख अनुसन्धानअधिकृत

रा.प.द्वि. (प्रशासन)

2

अनुसन्धानअधिकृत

रा.प.तृतीय (राजस्व)

3

अनुसन्धानअधिकृत

रा.प.तृतीय (प्रशासन)

4

कम्प्यूटर अपरेटर

रा.प.अनं. प्रथम -विविध_

5

ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम(राजस्व)

6

ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम(प्रशासन)

7

ना.सु.

रा.प.अनं. प्रथम(सरकारी वकील)

8

लेखापाल

रा.प.अनं.प्रथम.(लेखा)

9

हलुका सवारी चालक

श्रेणीविहीन

१०

कार्यालय सहयोगी

श्रेणीविहीन

जम्मा

२२

 

सशस्त्र प्रहरी बल तर्फःसशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक एकसहित जम्मा ४५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।