Rajesh Panthi

Rajesh Panthi


Chief Investigation Officer
View Profile
Churamani Bashyal Contact Number 9857084514

Churamani Bashyal Contact Number 9857084514


Information Officer
View Profile

   Feedback Form

   News and Notices

Sorry! Data is not avialable.
View More
Sorry! Data is not avialable.
View More

   Acts,Rules & Regulation

Title Download
रा. अ. वि. बार्षिक कार्य योजना २०७२/७३
रा. अ. वि. मातहतका क्ष्त्रीय कार्यालयहरुको बार्षिक कार्य योजना २०७२/७३
View More
Title Download
सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि—२०७३
राजस्व अनुसन्धान विभागको आम्दानी खर्च को विवरण - २०७२ माघ सम्मको
राजस्व अनुसन्धान विभागको नागरिक वडापत्र
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली,
सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि – २०६८
रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता
ब्यापारिक वस्तुको आ.ओसार पसार नियमन निर्देशिका,०६५
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२०
View More
Title Download
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ श्रावण - २०७६ बैशाख
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख - असार , २०७४
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माघ-चैत्र, २०७३
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्तिक-पुस,२०७३
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-असोज_२०७३
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन बैशाख-असार,२०७३
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन माध-चैत्र २०७२
सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन साउन-पुस २०७२
राजस्व अनुसन्धान विभागसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
View More

   Publications

Title Download
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूच
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
View More
Title Download
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली,
रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२०
रा. अ. वि. र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०६८ (Code of Conduct 2012 for DRI and Reginonal Offices)
राजस्व चुहावट ( अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने नियमहरु, २०२०)
View More
Title Download
सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि—२०७३
सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि – २०६८
ब्यापारिक वस्तुको आ.ओसार पसार नियमन निर्देशिका,०६५
व्यापारिक वस्तुको आन्तरिक ओसारपसार सम्बन्धी नियमन निर्देशिका, २०६५
View More
Title Download
सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि, २०६८
View More

  Information Officer Contact Number 9857084514

Churamani Bashyal

View Details

   Image Gallery View All